Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur PowerCure (AB Servita) , org. nr 556651-6935, (“PowerCure”) behandlar dina personuppgifter. Termerna “vi”, “vår” och “oss” i denna policy hänvisar till av PowerCure. Vi bryr oss om din integritet och kommer alltid att se till att vi behandlar dina personuppgifter på ett lagligt sätt, vilket mer specifikt inkluderar att
• Vi behandlar personuppgifter på ett korrekt och transparent sätt.
• Vi samlar in personuppgifter för de legitima syften som anges i denna policy, och behandlar inte personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
• De personuppgifter vi behandlar är adekvata, relevanta och nödvändiga för de ändamål för vilka de samlas in och används.
• De personuppgifter vi behandlar är korrekta och hålls vid behov uppdaterade.

Nedan finns ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

1 VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

PowerCure är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling utförs i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

2 VEM BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER PÅ?

Vi behandlar personuppgifter för följande kategorier av personer:
• Besökare, det vill säga privatpersoner som besöker vår webbplats
• Marknadsföringsmottagare, det vill säga privatpersoner som har registrerat sig för att få våra nyhetsbrev eller som vi samlar in data om via våra sociala mediekanaler.
• Kunder och partners, det vill säga privatperson som köper eller på annat sätt visar intresse för våra produkter eller tjänster, eller person som är en representant för våra befintliga eller framtida kunder/partners.
• Leverantörer, det vill säga person som är representant för våra leverantörer.

3 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

Vi kan behandla både data som du lämnar till oss och data som vi samlar in från dig.
3.1 För dig som besökare
Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare:
• IP-nummer och information om din användning av PowerCures webbplats.
3.2 För dig som marknadsföringsmottagare
Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som marknadsföringsmottagare:
• Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress och profil i sociala medier; och
• IP-nummer och information om din användning av PowerCures webbplats.
3.3 För dig som kund, partner eller leverantör
Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som kund, partner eller leverantör, eller representant för denna:
• Kontaktuppgifter, såsom namn, titel, adress, e-postadress och telefonnummer, • personnummer
• IP-nummer och information om din användning av PowerCures webbplats
• kopia av ID/körkort; och • betalningsinformation och information erhållen från en kreditprövning.

4 VARFÖR OCH PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att kunna sluta och hantera avtal med dig som kund, partner eller leverantör samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina personuppgifter som nämns ovan kommer vi inte att kunna erbjuda våra tjänster eller på annat sätt fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Om du är företrädare eller kontaktperson för en organisation som är kund, partner eller leverantör till oss är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, det vill säga behandlingen är nödvändig för ett ändamål som hänför sig till vår berättigat intresse av att upprätthålla och fullgöra våra skyldigheter i avtalsförhållanden. Om du inte lämnar dina personuppgifter kanske vi inte kan fullgöra våra skyldigheter gentemot den organisation du representerar. Vi samlar också in och behandlar personuppgifter som rör dig som besökare, marknadsföringsmottagare, kund, partner eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, för att genomföra marknadsundersökningar, för att kontakta dig och/eller för att erbjuda och marknadsföra våra tjänster eller produkter till dig. Vi kan även skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via post eller e-post etc. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utveckla vår verksamhet och möta dina behov och marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål åsidosätter alla intressen du kan ha av att skydda din integritet i ljuset av de potentiella fördelarna för dig med marknadsföringen. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att PowerCure har en rättslig skyldighet att följa, såsom personuppgifter som behandlas som ett resultat av våra bokföringsskyldigheter eller andra skyldigheter som åläggs oss enligt lag.

5 HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna uttag av lagrade personuppgifter och raderar uppgifter som inte längre behövs. Vi sparar uppgifter om dig som kund, partner eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter att avtalsförhållandet har upphört behåller vi personuppgifterna så länge som ett rättsligt anspråk finns eller kan göras i förhållande till avtalet. Vi kan dock behöva lagra personuppgifter även efter denna period, till exempel för att administrera eventuella garantier, försäkrings- eller reklamationsperioder, för att följa lagkrav, för att hantera andra rättsliga anspråk som kan riktas mot av PowerCure men som inte uppstår från något avtal, eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi kommer att spara uppgifter om dig som marknadsföringsmottagare tills du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du invänder mot behandlingen kommer vi att radera dina personuppgifter så snart som möjligt. Vi sparar uppgifter om dig som besökare tills du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter eller i högst 24 månader efter ditt senaste besök på vår webbplats. Om du invänder mot behandlingen kommer vi att radera dina personuppgifter så snart som möjligt.

6 VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Detta kan omfatta koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, affärskonsulter, offentliga myndigheter etc. Exempel på situationer där dina personuppgifter kan överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs enligt lag, rättstvister, begäran från myndighet eller beslut, på din egen begäran eller när det krävs för att uppfylla ett legitimt intresse hos oss. PowerCure förblir personuppgiftsansvarig för de överförda personuppgifterna. Tredje parter kommer, beroende på omständigheterna, antingen att bli oberoende personuppgiftsansvariga, gemensamma personuppgiftsansvariga med av PowerCure eller av PowerCures databehandlare.

7 VAR OCH HUR FÖRVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

PowerCure kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen är laglig och att personuppgifterna fortsätter att skyddas av de mottagande parterna även utanför EU/EES. PowerCure vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra otillåten eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

8 Cookies

Vi använder cookies när du besöker vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att ta reda på vilka sidor du är intresserad av. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för funktionalitet, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse. PowerCure använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa hemsidan efter besökarens postnummer, för att säkerställa att besökaren har loggat in på hemsidan och därför inte behöver logga in på varje ny sida de besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant till dig och för att kunna fullgöra våra skyldigheter vid köp. Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie finns kvar på besökarens dator under en viss tidsperiod; 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne medan en besökare är på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies används bland annat för att lagra eventuella personliga preferenser du kan ha hos PowerCure så att du till exempel inte behöver upprepa vissa val varje gång du besöker webbplatsen, samt för att anpassa och göra information och marknadsföring som relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat för att registrera statistik om användningen av webbplatsen. Du kan blockera cookies och fortfarande ha tillgång till det mesta av vårt innehåll på webbplatsen. Men om du väljer att blockera cookies kan detta försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera cookies måste du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

9 PROFILERING

PowerCure kan komma att behandla dina personuppgifter genom profilering, såsom analys av hur du använder vår webbplats, på vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina köp etc. för att ge dig erbjudanden som vi anser är lämpliga till dig. Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Men om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lag, kan vi fortsätta att behandla dina personuppgifter.

10 VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

10.1 Åtkomsträtt – Du har rätt att kontakta oss och begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, samt att begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vem som har tagit emot personuppgifterna. PowerCure kommer att förse dig med en kopia av de personuppgifter som behandlas utan kostnad. För eventuella ytterligare kopior kan vi ta ut en administrationsavgift. 10.2 Rätt till rättelse och begränsning – Du har rätt att få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade utan onödigt dröjsmål. Om du tror att PowerCure behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga, kan du begära att de korrigeras eller kompletteras. 10.3 Rätt till radering – Du har även rätt att få dina uppgifter raderade, bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om deras behandling grundar sig på ett samtycke som har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållanden som hindrar oss från att radera dina personuppgifter. 10.4 Rätt att invända – Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning. Du har även rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om de behandlas för direktmarknadsföringsändamål. 10.5 Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till PowerCure och lagra uppgifterna eller överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att bearbetningen var nödvändig för fullgörandet av avtalet. 10.6 Rätt att lämna in ett klagomål – Om du är missnöjd med hur vi har behandlat dina personuppgifter, vänligen kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Du har även rätt att lämna in ett klagomål om vår behandling av personuppgifter till: Datainspektionen (IMY), Box 8114, 104 20 Stockholm, imy@imy.se

11 POLICYÄNDRINGAR

PowerCure förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. I händelse av väsentliga ändringar av policyn eller om befintliga data ska behandlas på ett annat sätt än det som anges i policyn kommer PowerCure att ge lämpligt meddelande.

12 KONTAKT PowerCure

Om du har några frågor eller andra önskemål angående personuppgifter, vänligen kontakta PowerCures kontaktperson för personuppgiftshantering: Kontaktuppgifter A. AB Servita adress Dirigentallén 5, 23932 Skanör info@powercure.se

Varukorg