Författarnamn: louise

Rött laserljus kontra rött LED-ljus vid minskning av inflammation och smärta

Under åren har fototerapi, eller ljusbehandling, blivit alltmer erkänt för sina potentiella terapeutiska fördelar, särskilt för tillstånd relaterade till inflammation och smärta. Det är allmänt känt att olika våglängder av ljus kan ha varierande effekter på människokroppen. Rött ljus från laser och LED har särskilt lyfts fram för sina potenta terapeutiska egenskaper. I världen av fototerapi fortsätter dock en debatt att väcka diskussioner bland experter och användare: Är rött laserljus (ofta kallat lågnivå laserterapi, LLLT) överlägset rött LED-ljus när det gäller att minska inflammation och smärta? Låt oss gå in på bevisen.

Vetenskapen bakom rödljus Terapi
Innan vi går in på jämförelsen är det viktigt att förstå vetenskapen bakom röd ljus terapi. Denna terapi använder lågeffektiva röda ljusvåglängder för att tränga igenom huden, där de absorberas av våra celler. Ljuset stimulerar mitokondrierna i våra celler, ökar deras effektivitet och främjar produktionen av ATP (adenosintrifosfat), livets energivaluta. Förbättrad ATP-produktion leder till många nedströms effekter, inklusive minskad inflammation, mindre smärta och accelererad läkning.

Rött Laserljus (LLLT): Ett Precisionsverktyg
Rött laserljus, använd i lågnivå laserterapi (LLLT), har särskilda egenskaper som skiljer det från andra behandlingsmetoder. Den främsta fördelen med LLLT jämfört med röd LED-ljusbehandling kommer från laserljusets egenskaper: koherens och monokromatiskhet.

Laser avger monokromatiskt ljus, vilket betyder att det består av en enda, specifik våglängd. Denna särart möjliggör att man kan rikta sig mot specifika djup inom vävnaden, eftersom varje våglängd penetrerar huden på olika sätt. Dessutom är laserljus koherent, vilket innebär att ljusvågorna är i fas i både rum och tid. Denna koherens gör att ljuset behåller sin intensitet över längre avstånd och tillåter fokuserad applicering.

På grund av dessa egenskaper kan LLLT rikta sig mot specifika vävnader och djup mer exakt och effektivt, vilket ger effektiv lindring vid inflammation och smärta. Studier har visat att LLLT signifikant kan minska inflammation och smärta vid tillstånd som artros, nacksmärta och tendinopatier. Dessutom har LLLT kopplats samman med förbättrad vävnadsreparation, vilket leder till snabbare läkningstider.

Rött LED-ljus: En Bredare Ansats Å andra sidan ger röd LED-ljusbehandling en mindre fokuserad, bredare ansats till röd ljus terapi. Även om det också är effektivt för att minska inflammation och smärta, är LED-ljus inte monokromatiskt eller koherent. Istället avger det ljus över ett spektrum av våglängder med en mindre koncentrerad utsignal.

Denna breda spektrum ger en mer spridd ljusapplicering som täcker större behandlingsområden. Röd LED-ljusbehandling har visat lovande resultat vid minskning av inflammation och smärta relaterade till muskuloskeletala sjukdomar, hudtillstånd och sårläkning. Dock innebär LED-ljusets mindre riktade natur att det kan ta längre tid för behandlingen att ge önskade effekter jämfört med LLLT.

Slutsatsen Både rött laserljus (LLLT) och röd LED-ljusbehandling har sina fördelar när det gäller att minska inflammation och smärta. Men laserljusets unika egenskaper med monokromatiskhet och koherens gör det till ett kraftfullare och mer riktat verktyg. LLLT kan rikta sitt terapeutiska ljus till exakta djup och effektivt behandla specifika vävnader. Denna precision är särskilt fördelaktig för tillstånd som kräver riktad intervention och kan potentiellt leda till snabbare, mer effektiva resultat.

Å andra sidan, även om röd LED-ljusbehandling också kan hjälpa till att lindra smärta och inflammation, innebär dess diffusa natur att den kan vara mer lämplig för tillstånd som kräver bredare täckning och mindre riktad intervention.

Sammanfattningsvis, även om båda behandlingarna ger löften, när det gäller precision och effektivitet verkar rött laserljus (LLLT) ha en fördel över röd LED-ljusbehandling. Det är dock viktigt att komma ihåg att behandlingens effektivitet kan variera beroende på individuella förhållanden och omständigheter.

POWERCURE PRO använder sig av rött laserljus

Rött laserljus kontra rött LED-ljus vid minskning av inflammation och smärta Läs mer »

Cold Laser Therapy Innovator -PowerCure

In medicine, the use of lasers is almost as old as the technology itself. Endre Mester is considered one of the first researchers to study the impact of lasers in medical practice. A Hungarian doctor, he began studying how to use lasers to treat cancer cells in 1967. His early experiments included testing on laboratory mice, and his hundreds of papers on the use of low-intensity lasers have been the basis for the validation and development of cold laser devices.

Based on the research of many scientists and the development of medical semiconductor laser physiotherapy, Lotuxs developed the Smart Handheld Laser Device PowerCure and PowerCure PRO. The laser is maintained at a specific wavelength of 650nm+808nm to penetrate the skin for the treatment of diseases, which can be used by humans and animals.

So what can cold laser treatment treat?

PowerCure is primarily intended for pain management. Pain medications are commonly used to relieve some pain problems. However, continued use leads to a risk of abuse and addiction. Cold laser therapy can be used as a feasible alternative for patients to relieve a variety of systemic diseases. Include:

Chronic back pain: Most adults will experience back pain at some point in their lives. It has been estimated that up to 80% of the population suffers from varying degrees of back pain.

Plantar fasciitis: Plantar fasciitis is a condition in which the plantar fascia (the muscle band on the sole of the foot) is damaged or inflamed.

Arthritis: Arthritis is a complication that causes stiffness, swelling and pain due to inflammation of the joints.

Tendinitis: Inflammation of tendons in individuals. Affected areas may include the elbows, knees, heels, and hips.

It can also treat chronic neck pain; Knee pain; Carpal tunnel syndrome; Fibromyalgia; Temporomandibular disorders; May be helpful as an adjunctive treatment for acute and chronic wounds.

Cold laser is a completely safe and noninvasive treatment option for most healthy people. The types of lasers used in these devices are simply not sufficient to burn or Pierce the patient’s skin. In fact, during the treatment period, the patient does not feel anything while the laser is working. Consult a professional doctor for more details about the PowerCure treatment for your ailment.

Cold Laser Therapy Innovator -PowerCure Läs mer »

What should I pay attention to when using Powercure?

PowerCure low-level laser therapy has healing properties that help regenerate tissue, reduce inflammation and combat pain. It also boosts the immune system and promotes faster recovery. The treatment can be used for rheumatic and orthopedic conditions, as well as for people who train regularly (just to name a few).

The therapy stimulates faster wound healing, it helps athletes recover faster from the various injuries they suffer, and it is an excellent solution for chronic pain. It represents the standard treatment option for musculoskeletal pain, reducing the risk of disability caused by chronic pain. In the case of injury, it can simultaneously reduce pain and speed recovery.

If you have allergies or sensitivities to various medications, PowerCure can be used as a safe, natural and effective alternative (to stimulate the healing process).

The PowerCure has no side effects if used properly. Mild discomfort may occur after laser treatment, but this depends only on the re-stimulation of the inflammatory phase. It should clear up in 24-48 hours.It should disappear within 24-48 hours.

Powercure

Contraindications to the use of Powercure

Certain caveats should be followed when using PowerCure. For example, cold laser should not be applied to the thyroid gland because it can impair its function. In addition, goggles should be worn at all times to avoid retinal damage.

It is important that PowerCure is not recommended for use in pregnant women, and despite extensive research, the effects of cold laser on the fetus have not been determined.

Potentially cancerous lesions or carcinomas are not suitable for laser therapy because of the risk of cancer cell proliferation. The only exception to the rule is in the case of terminally ill patients, where cold lasers can be used for palliative care.

Patients with epilepsy should be prohibited from using PowerCure, although laser physiotherapy is a non-invasive procedure that has essentially no side effects and does not cause any pain. However, before using such treatment, a complete medical history should be taken, and patients with diseases such as cancer and epilepsy should consult a doctor first.

What should I pay attention to when using Powercure? Läs mer »

What you need to know about low level laser therapy

How can a life filled with pain continue? Pain can affect a person’s life in many ways.Chronic pain can prevent you from doing strenuous physical exercise, which can affect your work and life. Even if you work in an office for a long time, you cannot sit or stand as comfortably as others because of the pain.

Patients who suffer from chronic pain can cope with it in a number of different ways. Pain-relieving medications can be purchased depending on the condition, and physical therapy is also an option that will slowly reduce pain over time.

However, there is another method that can be used in combination to better help relieve chronic pain. Well, it’s the Smart Handheld Laser Device PowerCure, which uses low-intensity laser therapy: a non-invasive, non-invasive way to relieve pain.

What is Low level Laser Therapy?

Low level Laser Therapy (LLLT) has many different names.

Treatment devices apply photobiomodulation, cold laser therapy, low level laser therapy, whatever the name, they all generally work in the same way. They use specific wavelengths of light to stimulate healing and reduce pain in various parts of the body.

Cold laser or low level laser therapy works due to photochemical processes.What is the treatment mechanism of PowerCure?

When a cell is stressed, damaged or injured, the cell’s mitochondria (which power the cell’s metabolic processes) start producing nitric oxide. This can have deleterious effects on cells. Increased nitric oxide reduces the oxygen levels of cells, which can lead to cell damage and inflammation.

When light from a low-level laser is taken up by these damaged cells, it starts a series of chemical reactions that break down nitric oxide into its other components, reducing inflammation and swelling by restoring the amount of oxygen in the cells to appropriate levels.

Smart Handheld Laser Device PowerCure, newly developed by LOTUXS, is a completely safe and non-invasive treatment option. If you want to know more, please contact us. You can consult a professional doctor to make a better treatment plan combined with your current treatment method.

What you need to know about low level laser therapy Läs mer »

100% physical therapy with no side effects

Physiotherapy, affectionately known as “green therapy,” has been around since 1813. At that time, it was considered a luxury therapy. But today, technological innovations have made PowerCure care routine.

Due to the precise curative effect, no side effects, small size, light weight, easy to carry, easy to use, painless treatment and other characteristics, laser therapy device has been widely used in families, hospitals, nursing homes, communities and other places, has become most of the necessary exclusive phototherapists.

PowerCure laser therapy brings great benefits to the people who use it. When the laser shines on your body, the 650nm wavelength and 808nm wavelength will penetrate 2 to 3cm of your blood vessel wall and 5 to 7cm of your deep tissue, respectively. It produces a range of physiological changes such as improved blood circulation, reduced inflammation, desensitization and pain, healing wounds and adjusting bodily functions.

Laser therapy equipment to charge human cells (usually called photobiological effect or photobiochemical effect), mobilize the conformational change of cell tissue and function improvement, has become the third therapy after drugs, surgery.It gives you quick, drug-free pain relief, improves circulation and physical movement, and can help you get a good night’s sleep.

100% physical therapy with no side effects Läs mer »

The connection between laser acupuncture and PowerCure Pro

What is laser acupuncture

The traditional treatment of acupuncture has been originated in China for thousands of years.Clinical studies in modern medicine have proven the effectiveness of acupuncture, which has successfully relieved problems from muscles to bones, from back pain, neck pain, headaches to osteoarthritic pain.

Australians often visit their GP for pain relief. Twenty percent of Australian adults suffer from chronic pain. However, most of them do not see acupuncturists because they are afraid of the pain associated with acupuncture.Fortunately, there is another option for these people.

PowerCure Pro offers a way to overcome the fear of needles while still getting the benefits of acupuncture.PowerCure Pro is based on the basic concept of traditional acupuncture, but instead of using needles to mechanically pierce acupuncture points, it uses light energy from a laser to stimulate, or “Pierce,” the same acupoint.

It’s a painless treatment

Unlike traditional acupuncture, the PowerCure Pro laser is completely painless. This is a great way to attract clients with needle phobia.

It’s non-invasive

Laser piercing does not involve piercing the body with a needle. The risk of infection is zero because you don’t break the skin. And the PowerCure Pro can reach parts of the body that can’t be pierced by acupuncture.

Treatment is quick and easy

The PowerCure Pro is so easy to operate and quick to treat that the whole family can use it independently by shining a laser at the painful area for 30 minutes a day.

Any part of the body except near the eyes can be treated with the PowerCure Pro laser.Even if you have a cut or injury, you can still shine the laser on the area without any contraindications.

The connection between laser acupuncture and PowerCure Pro Läs mer »

A must-have laser therapy for your pet

When your pet is in pain, you must want to help relieve their pain quickly and safely.PowerCure laser therapy is an effective pain relief tool.Laser therapy has been around for decades, and research into its effectiveness has led to its emergence as a new approach to animal care.

How does laser therapy treat pets

While it’s most commonly used on cats and dogs, laser therapy can treat a variety of pets, including small hamsters, birds, and large animals such as horses and sheep.Laser therapy can promote tissue repair, increase collagen and muscle development, stimulate the immune system, reduce inflammation, and provide enhanced healing for many types of wounds.After a few courses of PowerCure treatment, your pet may no longer be dependent on oral painkillers, which will reduce his risk of side effects from long-term use of the medication.Typically, you’ll notice that your pet shows signs of pain reduction after just one session.

Buy now

Laser therapy can help our animal friends recover quickly and enjoy a painless life. For detailed treatment, please consult a professional pet doctor. PowerCure can be used as an adjuvant treatment. If you need more information, please contact us.

A must-have laser therapy for your pet Läs mer »

PowerCure for minimally invasive post-surgical care

After minimally invasive surgery, patients need to pay attention to life care, observation of symptoms, which is conducive to the recovery of the body.Use Powercure to care for wounds during postoperative care. In low-level laser therapy, photon energy penetrates tissue and causes physiological changes within the tissue. It can treat inflammation, pain and edema at the same time.

Powercure Helps Tissue Repair

Laser irradiation can promote the growth of new blood vessels and granulation tissue proliferation, stimulate protein synthesis.The oxygen supply of tissue is more sufficient, the energy supply is more adequate, the more conducive to the metabolism and maturation of all kinds of tissue cells.The laser helps the patient recover more quickly and reduces overall pain. Photobiological modulation of laser therapy has also become an important part of a multimodal program to reduce pain.

 

Powercure lasers are painless. Laser irradiation is applied to 4-5 cm under the skin and most people feel nothing when using it!

PowerCure laser therapy is non-invasive. Just place PowerCure in the area where it needs to be irradiated, and it won’t damage the skin.

Treatment with Powercure lasers can heal faster. Laser therapy uses light to promote and speed up the body’s natural healing process.

PowerCure laser therapy works by directly targeting wounds after minimally invasive surgery. It’s not a replacement for drugs and prescription drugs. It’s meant as an aid to help patients heal better and faster, PowerCure uses the most advanced laser therapy technology and is generally a safer option. If you are hesitant, consult your rehabilitation doctor and follow his advice on treatment.

PowerCure for minimally invasive post-surgical care Läs mer »

Powercure- a good helper off the sports field

I am a retired marathon runner, my idol is Eliud Kipchoge, I think he is the greatest marathon runner in the world, is our legend. I gained a lot and experienced a lot of difficulties in the marathon.

I said goodbye to professional marathons two years ago, but all these years of sports have left a lot of after-effects on me.I feel in great when I have an idea, a goal, a higher demand on myself in terms of speed, or to run a certain number of kilometers.When you want to push yourself, you’re insisting that the muscles in your body are telling you, “No, you can’t go on, you’ve reached your limit!” The body’s muscle mass, the body’s function doesn’t allow you to carry the intensity at this pace.

Because technique and speed are supported by your muscle strength, however, the muscle strength is not so strong, when you do certain movements, the muscle will not hold up, not enough to ensure the range of the movement,including leg lift, back arc kick, hips pushed forward. As soon as the movement gets bigger, the muscles can’t stand it, which can lead to some strains.

I hope I can embrace a better and healthier life in the following time, so I have been actively recuperating and following professional doctors to do sports rehabilitation.It was also at this time that I learned about low-power laser physiotherapy, which is a kind of full physical therapy and non-invasive throughout the treatment.It has a good therapeutic effect on chronic soft tissue injury diseases, especially on neck, waist soft tissue strain, periarthritis of shoulder, tennis elbow, costal chondritis and so on.

Low-power laser therapy has been a huge help in my recovery from the strain,I bought Smart handheld Laser Device PowerCure online,Use it can promote local blood circulation, improve the aerobic metabolism of the organization, have the effect of anti-inflammatory, retreat swelling, analgesia.enjoy the charm of technology and have an exclusive physiotherapist for a small amount of money.Now I am using the smart handheld laser device PowerCure twice a day and I really like its pulse mode, the powerful release of energy energizes my muscles and gives me visible results.

Powercure- a good helper off the sports field Läs mer »

How Laser Therapy Can Benefit You

For the health and happiness of our patients, Lotuxs never skimp on investing in safe and effective technology.Laser therapy is an innovative way to treat many diseases. If you want to try laser therapy, keep an eye out for PowerCure and PowerCure Pro designed and manufactured by Lotuxs.

What is laser therapy?

Laser therapy uses the principle of emitting light at specific wavelengths.The various cells in the body responsible for healing respond to wavelengths by converting light energy into chemical energy,Which triggers the corresponding physiological processes.

What can we expect from PowerCure?

PowerCure is a multi-certified portable home laser therapy device,It is designed to help surgical wounds heal and is non-invasive and painless. Many patients feel relieved when they experience PowerCure.

Laser therapy has no known side effects and is a safe and effective way to relieve pain and restore quality of life. It’s completely painless and many people feel relieved even after the first use.

 

Diseases treated by laser therapy

The number of conditions that can be treated with laser therapy is very wide. Some of these include:

Back pain

Neck pain

Arthritis

Tendonitis

Neuropathy and other nerve pain conditions

Joint pain

Pain in the shoulder

Plantar fasciitis

Postoperative swelling

Do you want to try laser therapy? Let’s take a look at the benefits of PowerCure laser treatment:

Non-invasive – pain relief without drugs or surgery

Can be used to treat a wide range of conditions

There are virtually no side effects

It is painless

If you would like to know more about the advantages of laser therapy and PowerCure, please contact our customer service specialist. We will be happy to answer any questions you have and discuss whether PowerCure is right for you. You can also consult a professional physiotherapist and follow their advice.

How Laser Therapy Can Benefit You Läs mer »

Varukorg